KVKK Aydınlatma Metni

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (“İSKİ”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

 

 1. Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, İSKİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

 

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

İSKİ’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Evrak Kayıtlarının Yapılması – Başvuruların Alınması – Taleplerin Alınması

Ad, Soyad, Telefon, E-Posta, Sözleşme Numarası, Dilekçe, Açık Adres Bilgileri, Talep İçeriği

m.5/2-c, m.5/2-ç

İlgili kişinin başvurusuyla (Otomatik olmayan yollarla).

İş Kazalarında Çalışan Yakınlarına Haber Verilmesi

Kimlik ve İletişim Bilgileri

m.5/2-f

Çalışanın vermiş olduğu bilgiler (Otomatik olmayan yollarla)

Kreş Ruhsatı ve Diğer Kreş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, TCKN, Vergi No,

m.5/2-c, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Sosyal Medya Üzerinden Talep-Şikayet Alınması

Ad, Soyad, Kullanıcı Adı

 

m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, İletişim Bilgileri, Randevu Bilgileri, Çalışılan Kurum, Departman, Unvan,

m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Sayıştay Sorgularının Yapılması

Ad, Soyad, TCKN, İletişim Bilgileri

m.5/2-ç

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Tahsilat – Ödeme İşlemleri – Haciz İşlemleri – Dava Takiplerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, Kimlik Bilgileri, İmza, Sözleşme Numarası, TCKN, İletişim Bilgileri, Banka Bilgileri, Tutar Bilgileri, İade Bilgileri, Dosya Numarası, Alacak Borç Bilgileri

m.5/2-c, m.5/2-f, m.5/2-ç

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler ile sayaçlardan okunan bilgiler

(Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, TCKN, Banka Bilgileri, Vergi Borcu Bilgileri, Kamulaştırma Bedeli, Tapu Bilgileri, İletişim Bilgileri

m.5/2-a, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, TCKN, VKN, Banka Bilgileri, İletişim Bilgileri, Sigorta Sicil Bilgileri, Borç-Alacak Ödeme Bilgileri

m.5/2-c, m.5/2-f, m.5/2-ç

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Mal – Hizmet Alımları, İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, TCKN, VKN, Adli Sicil Kaydı, İletişim Bilgileri, İmza Beyannamesi, Faaliyet Raporu, Ticaret Sicil Gazetesi,

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

İçme Suyu ve Deplase Taleplerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, TCKN, İletişim Bilgileri, İmza,

m.5/2-ç, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Görüş Verilmesi

Ad, Soyad, TCKN, İletişim Bilgileri, İmza,

m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

İş Deneyim Belgesi Verilmesi

Ad, Soyad, TCKN, Adres, Telefon, İmza, İş Deneyimleri

m.5/2-e,

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Beyaz Masa – Cimer Üzerinden Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi

Ad, Soyad, TCKN, Adres, Telefon, Talep İçeriği

m.5/2-ç, m.5/2-f

Cimer ve Beyaz Masa Üzerinden Gelen Bilgiler (Otomatik Olan Yollarla)

Proje Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik ve İletişim Bilgileri

m.5/2-f, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Endüstriyel Atık Su Denetimi, Deşarj İzin Belgesi, Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ve Atık Su Arıtma Bedeli Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik ve İletişim Bilgileri, Üretim Bilgileri, Çalışan Sayısı

m.5/2-c, m.5/2-ç

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

İçme Suyu Havzalarının Güvenliğinin Sağlanması

Ad, Soyad, İmza, TCKN, Taşınmaz Bilgileri, Plaka Bilgileri,

m.5/2-f, m.5/2-ç

Sahadan toplanmaktadır.

(Otomatik olmayan yollarla)

Kiralama ve Ecrimisil Faaliyetleri Yürütülmesi

Ad, Soyad, Adres, Banka Hesap Bilgileri, Varsa Şirket Bilgileri, İletişim Bilgileri, Vergi/Tc Numarası, Temsilcilerinin Bilgileri (Vekaletname)

m.5/2-c, m.5/2-f, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Kal Davaları, Uzlaşma veya Uzlaşmama ve Satın Alma Taleplerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, Adres, Banka Hesap Bilgileri, Varsa Şirket Bilgileri, İletişim Bilgileri, Vergi/Tc Numarası, Temsilcilerinin Bilgileri (Vekaletname), Taşınmaz Mal Bilgileri (Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçüm Vb.)

m.5/2-e, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Piyasa Fiyat Araştırması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ad Soyad, Ticari Unvan, Tc Kimlik No, Vergi No, Vergi Dairesi, Adres Bilgileri, Telefon No, Fax No

m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Yurtdışından Gelen Heyetlere İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

Ad Soyad, Pasaport, Kimlik Bilgileri

m.5/2-ç

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Ar-Ge Çalışmalarının Yürütülmesi

Ad Soyad, Unvan, Tel No, E-Posta, İmza, Fotoğraf,

m.5/2-ç, m.5/2-c

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Dış Yazışmaların Yapılması

İsim Soyad, TCKN, İban Numarası, Adres, Soruşturma Veya Kovuşturmaya Konu Olan Suç, İcra Takibat Bilgisi, Özel Hukuk Dava Türleri

m.5/2-c, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

 

 1.  Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla

Mahkemeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İlçe Belediyeleri, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sayıştay, Kolluk Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kaymakamlıklar, Kamu İhale Kurumu

Tahsilat ve Ödemelerin Alınması Amacıyla

Mahkemeler, İcra Daireleri

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi                                        : www.iski.istanbul

Telefon Numarası                                   : 0212 321 00 00 – 0212 301 20 00

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi : iskigenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Adres: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL