İSKİ Hakkında

İstatistiki İstanbul

Hizmet Verilen Nüfus : 15 milyon 462 bin 452
Toplam Hizmet Alanı : 5 bin 461 kilometrekare
Abone Sayısı :
6 milyon 590 bin 537
Su Şebeke Uzunluğu : 19 bin 769 km
İsale Hattı Uzunluğu : 3 bin 052 km
Su Kaynaklarının Verimi : 1 milyar 653 milyon metreküp/yıl
Şehre Verilen Ortalama Su :

2 milyon 732 bin 687 metreküp/gün

(2021 Yılı 2 aylık ortalama)

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Sayısı : 21 adet
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 4 milyon 352 bin 220 metreküp/gün 
Su Depolarının Sayısı : 152
Su Depolarının Hacmi : 1 milyon 767 bin 080 metreküp 
Kanal Şebeke Uzunluğu : 16 Bin 482 km
Kolektör Uzunluğu : 1.197 km
Tünel Uzunluğu : 201 km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı : 89 Adet 
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi :  5 milyon 812 bin 410 metreküp/gün 

İdari Yapı

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.
 

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 20 Daire Başkanlığı ve 104 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 2 bin 795 memur, 3 bin 296 işçi, 17 adet sözleşmeli memur olmak üzere toplam 6 bin 108 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.


İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atık su abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, iş yeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy iş yeri olarak ayrılır.

Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının %98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 8 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 18 adet yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca barajlardaki mevcut su miktarını maksimum faydada kullanmak ve mevcut su miktarının daha uzun süre şehri beslemesine imkan sağlamak için su kuyuları ve kaynak suları hizmete alınmaktadır. Aktif içmesuyu kuyusu ve kaynak suyu adedi 161’e ulaşarak, aylık ortalama 3 milyon 500 bin metreküp içmesuyu temin edilmektedir.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 653 milyon metreküptür.

İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 kilometrekareye ulaşmaktadır.

Su kaynaklarının %60’ı Anadolu Yakası’nda, %40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun %60’ı Avrupa Yakası’nda, %40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m'yi bulan isale hatlarıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İsale hatlarının  823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır. 

İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içme suyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Toplam 115 adet terfi istasyonunda bulunan muhtelif kapasitelerdeki pompalarla suyun şehrin her noktasına ulaşması temin edilmektedir. İçme Suyu terfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 308.805 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 757 milyon 805 bin 995 kWh’dır.

İçme Suyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içme suyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.

İstanbul’un muhtelif bölgelerinde farklı büyüklükte, su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için su depoları inşa edilmiştir.

Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içme suyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içme suyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. İçme Suyu şebekesinde dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri göz önünde tutulmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

İçme Suyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren başlayarak arıtma işlemine müteakip devam eden analizlerle içme suyu dağıtım sistemine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir. Kimyasal, bakteriyolojik, estetik değerler olmak üzere toplam 100 parametrede inceleme yapılmaktadır. Ayrıca her dağıtım sisteminin beslediği bölgelerde suyun İstanbullulara ulaştığı noktalarda günlük ortalama 150-200 numune akredite olmuş merkez laboratuvarda analiz edilerek takibi yapılmaktadır. Analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

SCADA

İstanbul’daki tüm içme suyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçme Suyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içme suyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.

Atık Su Yönetimi

Kullanılarak atık suya dönüşen sular atık su şebekesiyle toplanır. Atık su şebekesinde beton borular tercih edilmiştir. Atık Su şebekesiyle atık sular ana toplayıcı dediğimiz kolektör ve tünellere iletilir. Çapı 2.20 m'ye ulaşan kolektörler korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli beton borulardan imal edilmiştir. Trafik yoğunluğu, zemin şartları, bölgenin coğrafi yapısı gibi şartlar göz önünde bulundurularak açık kazı yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde tünel sistemi kullanılarak atık su hattı inşa edilmiştir. İstanbul’un sahillerinin tamamına yakını çapı 3 m'ye varan atık su tüneli ve kolektörleriyle çevrilmiştir. Atık Su hatlarının tamir ve bakımlarında robot teknolojisi kullanılmaktadır. Atık Su hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar kameralı robotlar sayesinde tespit edilerek temizlenmekte, hatlarda meydana gelen olası arızalar kazı yapılmasına gerek kalmaksızın kaplama yapılmak suretiyle giderilerek hattın ömrü uzatılmaktadır.

Kolektör ve tünellerle toplanan atık sular, atık su arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Atık Su arıtma tesislerinin prosesi tercih edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı göz önünde bulundurularak Boğaz Hattı’na ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, Marmara Denizi sahilleri için ise biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.

İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile, sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atık sulardan elde edilmektedir.