Atık Su Analiz Ücretleri

ATIK SU ANALİZ ÜCRETLERİ
 
 
 
 
 

SIRA NO

ANALİZ ADI

DENEY METODU

ANALİZ ÜCRETİ (TL)     (KDV HARİÇ)

 1.  

*Toplam Fosfor Tayini

SM 4500 P I

180

 1.  

*Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini

SM 4500 N03 I

180

 1.  

*Fenol Tayini

SM 4120 B

SM 5530 D

180

 1.  

*Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

SM 4120 B

SM 5540 C

180

 1.  

*Toplam Siyanür Tayini

TS EN ISO 14403-2

180

 1.  

*Toplam Sülfür Tayini

SM 4500 S2 E

180

 1.  

*Amonyak/Amonyak Azotu Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini

TS EN ISO 11732

180

 1.  

*Yağ ve Gres Tayini

S.M 5520 D.

210

 1.  

*pH Tayini

S.M 4500-H+B

45

 1.  

*Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

S M 5220 B

140

 1.  

*Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

S.M 4500-Norg B

200

 1.  

*Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

S.M 2540 D

85

 1.  

*Sülfat Tayini

S.M 4500-S04-2 D

105

 1.  

*Alüminyum (Al) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Kadmiyum (Cd) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Krom (Cr) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Bakır (Cu) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Demir (Fe) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Kurşun (Pb) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Nikel (Ni) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Gümüş (Ag) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Çinko (Zn) Tayini

S.M 3120 B

S.M 3030 K

200

 1.  

*Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini

S.M 5310 B.

120

 1.  

*Klorür Tayini

S.M 4500 CI- B

80

 1.  

*iletkenlik Tayini

S.M 2510 B

45

 1.  

*Tuzluluk Tayini

S.M 2520 B

45

 1.  

*Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

TS EN ISO 16265

180

 1.  

*Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

S.M 5210 D

130

 1.  

*Çözünmüş Oksijen Tayini

S.M 4500 –O G

45

 1.  

*Florür

EPA 300.1

120

 1.  

*Toplam Azot Tayini

TS EN 12260

280