Veri Ambarı - Karar Destek Sisitemi

İSKİ hizmet alanının büyüklüğü ve çeşitliliği, haliyle müşterilerin ve çalışanlarının gün geçtikçe artan datalarının anlamlandırılması, bu verilerin doğru yorumlanması, karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunulması ve bu datalar ışığında geleceğin görülebilir olması için 2009 yılından itibaren etkin olarak veri ambarı kullanılmaktadır.

İSKİ Karar Destek ve Rapor Sistemi, kolay, hızlı ve güvenilir raporlama ortamını sunulmuş, karar vericilerin çalışmalarına destek olunmuş ve çalışanların ihtiyaç duydukları raporları hızlı bir şekilde kendilerinin hazırlayabilmesi için uygun ortam yaratılmıştır. Bu raporların, kişinin yetkileri dahilinde dataya erişebilmeleri sağlanmıştır.

 

Veri Ambarı sistemimizde 27 kumanda tablosu altında, 101 konu başlığında, 2475 adet rapor bulunmakta ve gelen taleplerle bu sayı sürekli artmaktadır.

 

Kullanıcılara da kendi hesapları altında, yetkileri dahilinde, konu alanlarını kullanarak rapor oluşturma imkanı sağlanmıştır.

1.    GİRİŞ

 

Verileri, bilgileri, yöntemleri ve karmaşık açılım modellerini, model desteği, bilgi desteği, yazılım desteği, hesaplama desteği ve açılım (analiz) desteği ve benzeri destekleri yönetsel kararlara destek sağlayacak biçimde birbirleriyle ilişkilendiren ve bütünleştiren internet erişimli bir bilgi sistemidir. 

 

Karar verme seviyeleri;

§   Stratejik karar verme seviyesi (Stratejik Planlama)

§   Taktik karar verme seviyesi (Yönetsel Kontrol)

§   Operasyonel karar verme seviyesi (Operasyonel Kontrol)

 

Karar Destek Sistemi Özellikleri;

§   Geleceği planlamaya yöneliktir.

§   Yarı yapısal ve yapısal olmayan kararlarda kullanılır.

§   Karar vericinin yerine geçmekten ziyade, ona karar vermesinde yardımcı olur.

§   Karar verme sürecinin tüm aşamalarını destekler.

§   Kullanıcının kontrolü altındadır.

§   Veri ve model tabanlarına erişimlidir.

§   Veri inceleme ve çözüm üretmede analitik modeller kullanılır.

§   Kullanıcı etkileşimlidir. Bu nedenle karar verici, bir yönetim bilgi sistemi uzmanından yardım almadan ya da çok az yardım alarak kullanabilir.

§   Yoğun olarak stratejik ve taktik düzeydeki yöneticiler için, gerektiğinde düzeyler arası entegrasyona da destek vererek, karar verme desteği sağlar.

§   Birden fazla bağımsız ya da birbirine bağımlı kararlar için destek sağlayabilir.

§   Bireysel ya da grup tabanlı karar verme desteği sağlar.

§   Kullanım kolaylığı sağlar.

§   Değişen şartlara ve karar durumlarına uyum sağlayabilecek esnekliktedir.

§   Düzensiz ve planlanmamış zaman aralıklarında kullanılabilir.

§   Belirli şartlar oluştuğunda ya da kritik bir durum meydana geldiğinde kullanıcıyı uyaran bir mekanizma görevi görebilir.

 

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yönetici kadrolarına karar alma aşamasında destek sağlayacak raporları üreten ve operasyon birimlerinin raporlama ihtiyacının karşılanmasına imkân veren, Veri Ambarı ve raporlama yazılım altyapısı oluşturulmuştur. Bu kapsamda altyapıyı sağlayacak yazılım ve donanım sisteminin lisansları alınmıştır.

 

2.    KARAR DESTEK VE RAPORLAMA SİSTEMİ

 

Karar destek sisteminin donanım alt yapısı, sunucu tarafında bir veritabanı sunucusu(Oracle), bir Uygulama Sunucusu(OBIEE), bir veri transfer sunucusu(ODI)  mevcuttur. Son kullanıcı tarafında ise sistem platform bağımsız olduğu için flash player’ı destekleyen bir internet tarayıcısı olan her bilgisayar sistemi kullanabilir.

Veri ilk aşamada Kaynak ortamlarından ETL’lerle günlük, haftalık ve aylık olarak ODS katmanına olduğu gibi aktarılmaktadır. İkinci aşamada ise ODS katmanından DWH katmanına sunulması istenen şekil ve boyutlara uygun olarak veri transformasyonu gerçekleştirilmiş biçimde aktarılmaktadır. 

 

3.    VERİNİN SUNUMU

 

İSKİ birimlerin operasyonel sistemlerinde ve dış kaynaklarında oluşan verilerin tek bir yapıda toplandığı, yetkili olan tüm kişilerin hızlı ve rahat bir biçimde bilgiye ulaşabildiği veri ambarı sistemleri oluşturulmuştur. Verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi sürecinde verilerin ortak bir veri havuzuna aktarılması, kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ile ilgili işlemlerin yapılması ve kullanıcıya sunulması alt süreçleri kapsayan bir Veri Ambarı kullanıma açılmıştır. Ayrıca İSKİ birimlerinde ihtiyaç duyulan ~3.000 adet rapor hazırlanmıştır.

Veri Ambarı ortamı ile, rapor ve analizler için gerekli verileri entegre ederek, bu analizlerin son kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulmasını ve alınmasının sağlanmıştır. Bu analizler ile kurumdaki kararların daha doğru ve zamanında alınması amaçlanmaktadır.

 

image001

Şekil 1. Verinin Sunumu

 

 

 

 

 

Şekil 2. Raporlama Sistemi Rapor Örnekleri