İç Denetim

Misyonumuz

Kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmak için tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde risk odaklı; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetim uygulamalarıyla nesnel güvence sağlanarak kuruma değer katmaktır.

Vizyonumuz

Uluslararası standartlarda denetim tekniklerini kullanarak, öngörülü ve yeniliklere açık bir denetim anlayışı ile örnek ve öncü bir denetim sistemi idealindeyiz.

İç Denetimin Tanımı

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, sertifikalı İç Denetçiler tarafından yapılır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak çalışır.

İç Denetimin Tarihsel Gelişimi

İlk olarak 1940'lı yıllarda İç Denetim özel sektörde uygulama alanı bulmuştur. 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü IIA'in (The Institute of Internal Auditors) New York'ta kurulmasıyla iç denetim ortaya çıkmıştır. Enstitü, ABD dışındaki ilk birliğini 1944'de Toronto'da, Avrupa'daki ilk birliğini de 1948'de Londra'da kurmuştur. İç denetim, 1990'li yıllardan itibaren de Amerika, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde kamu sektöründe uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye'de ise 1980'li yıllarda iç denetim uygulamasına özel sektörde başlanmış ve uygulamanın yaygınlaşması ile 1995 yılında "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" (TİDE) kurulmuştur. 2000'li yıllarda Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi, bankalar için bazı iç denetim faaliyetlerini zorunlu kılmıştır. 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında iç denetim zorunlu hale getirilmiştir. Kanun'un 63.maddesinde iç denetimin uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun olarak sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idarelerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıkları?nın faaliyete geçirileceği ifade edilmiştir.

İSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın Kuruluşu

İSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu" gereğince, İSKİ Genel Kurulunun (İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi) 13.07.2007 tarih ve 1636 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın Görevleri ve Sorumlulukları

İç Denetim Birimi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, birim faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye düzenli olarak bilgi verilir.

b) Denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır.

c) Denetlenen birim tarafından kabul edilmeyen, ancak her ne kadar denetlenen birim tarafından kabul edilmese de, İdare açısından kritik düzeyde önem taşıdığı değerlendirilen risklere ilişkin olarak Üst Yönetici bilgilendirilir.

ç) Üst Yönetici tarafından uygulanmaması yolunda talimat verilen önerilerle ilgili olarak, bu öneriye ilişkin gerçekleşebilecek risklerin Üst Yönetici tarafından üstlenildiği manasına geldiği konusunda Üst Yönetici bilgilendirilir.

d) Denetlenen birimlere ilişkin yapılan izleme sonuçları Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır.

e) İdare nezdinde yürütülen güvence sağlama, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile İdare dış denetime hazırlanır.

f) Danışmanlık görevi kapsamında; Sayıştay inceleme ve denetimlerine cevap mahiyetinde İdare birimleri tarafından hazırlanan Kurum cevapları ile (adli soruşturmaya ve yargılamaya konu olan hususlar hariç olmak kaydıyla;) vesayet denetim kurumları tarafından İdarede yapılan inceleme ve denetimler kapsamında İdare birimleri tarafından hazırlanan cevapların hazırlanmasına yönelik İdarenin ilgili makam ve birimleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde Üst Yönetici adına kurumsal cevapların hazırlanması iş ve işlemlerinin koordinesi sağlanır.

g) İç Denetim performansına ilişkin Üst Yöneticiye dönemsel rapor sunulur.

ğ) İç Denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde yürütülmesi için Üst Yönetici ve İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gerekli önlemler alınır.

h) İç Denetim Birimi Başkanlığında, özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında İdare içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personel geçici süreli görevlendirilebilir.

ı) İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile İç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesine yönelik İç Denetim Yönergesi hakkında Kurulun uygun görüşü alınarak ve Üst Yöneticiye sunulur.

i) İç Denetim Yönergesi, her yıl gözden geçirilir ve Yönerge ve değişikliklerinin bir örneği Kurula gönderilir; ayrıca yıllık gözden geçirme faaliyetleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler yürütülür.

j) İç Denetim Yönergesinde, plan ve program harici İç Denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir.

k) Mevzuat hükümleri ile tespit edilmiş diğer görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulama yapılır.

İSKİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İNDİR
İSKİ İç Denetim Yönergesi PDF  -  Word
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM EVRENİ  
İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Evreni PDF  -  Word
İSKİ İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI  
İSKİ İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı PDF  -  Word
İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ  
İSKİ İç Denetim Rehberi PDF  -  Word
Ek 1 İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Evreni PDF  -  Excel
Ek 2 Risk Faktörleri PDF  -  Word
Ek 3 Risk Analiz Modeli PDF  -  Word
Ek 4 Risk Sınıflandırma Tablosu PDF  -  Word
Ek 5 Olasılık ve Etki Değerlendirme Skalası PDF  -  Word
Ek 6 Risk Kontrol Matrisi PDF  -  Word
Ek 7 İD Plan ve Programları PDF  -  Word
Ek 8 İç Denetçi Görevlendirme Yazısı PDF  -  Word
Ek 9 Tarafsızlığı Zedeleyen Hususlar PDF  -  Word
Ek 10 Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi PDF  -  Word
Ek 11 Denetim Bildirim Yazısı PDF  -  Word
Ek 12 Denetim Kontrol Listesi PDF  -  Word
Ek 13 Denetim Süre Planı Formu PDF  -  Word
Ek 14 Standart İş Akış Sembolleri PDF  -  Word
Ek 15 Süreç Analizi Bilgi Toplama Formu PDF  -  Word
Ek 16 Etik ve İç Kontrol Formları PDF  -  Word
Ek 17 Çalışma Kağıdına İlişkin Hususlar PDF  -  Word
Ek 18 Çalışma Kağıdı Formu PDF  -  Word
Ek 19 Açılış Toplantı Tutanağı PDF  -  Word
Ek 20 Risk Kaydı Formu PDF  -  Word
Ek 21 Kontrol Kaydı Formu PDF  -  Word
Ek 22 Çalışma Planı ve Görev İş Programı PDF  -  Word
Ek 23 Kanıt ve Bilgi Toplama PDF  -  Word
Ek 24 Örneklem Teknikleri PDF  -  Word
Ek 25 Test Kaydı Formu PDF  -  Word
Ek 26 Bulgu Formu PDF  -  Word
Ek 27 Kök Neden Analizi PDF  -  Word
Ek 28 Bulgu Önem Seviyeleri PDF  -  Word
Ek 29 Bulgu Paylaşım Formu PDF  -  Word
Ek 30 Bulgu Takip Formu PDF  -  Word
Ek 31 Denetim Değerlendirme Formu PDF  -  Word
Ek 32 İç Denetçi Değerlendirme Formu PDF  -  Word
Ek 33 Rapor Gözden Geçirme Kontrol Formu PDF  -  Word
Ek 34 Yazılı Olmayan Danışmanlık Faaliyeti PDF  -  Word
Ek 35 Kapanış Toplantı Tutanağı PDF  -  Word
Ek 36 Bulgu Değerlendirme Formu PDF  -  Word
Ek 37 Bulgu Uyuşmazlık Formu PDF  -  Word
Ek 38 Denetim Raporu Şablonu PDF  -  Word
Ek 39 Danışmanlık Raporu Şablonu PDF  -  Word
Ek 40 Dönemsel Raporlama Şablonu PDF  -  Word
Ek 41 İç Denetim Yıllık Faaliyet Raporu PDF  -  Word
Ek 42 İzleme Görevi İçin İç Denetçi Görevlendirilmesi PDF  -  Word
Ek 43 İzleme Yazısı Bildirimi PDF  -  Word
Ek 44 İzleme Raporu Şablonu PDF  -  Word
Ek 45 Denetim Raporu Öz Değerlendirme Formu PDF  -  Word
Ek 46 Makam Oluru Örneği PDF  -  Word
Ek 47 İDKK'ye Yazı Tevdii PDF  -  Word