ALT İŞVEREN PERSONELİN BAŞVURU SONUÇLARI

20.02.2018

            24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 inci maddesi ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı şirketlerine işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır. (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarına göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır.)

            Söz konusu Tebliğin “İlan” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            Başvuru sonuçlarına itiraz 23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar Valilik bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna iletilmek üzere, İdaremiz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen yapılabilecektir.

            Başvurusu kabul edilenlerin sınav tarihleri İdaremiz internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.
           

-          Başvurusu Kabul Edilen Alt İşveren Personel Listesi

-          Başvurusu Reddedilen Alt İşveren Personel Listesi